O PROJEKTU

V sodelujočih občinah projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem« C živi in ustvarja 38.635 prebivalcev, od tega jih je 26.696 prebivalcev, ki so vključeni v javno oskrbo s pitno vodo. Po izvedbi investicije pa bo na javni vodovodni sistem vključenih  37.084 prebivalcev.

Glavne pomanjkljivosti obstoječega  sistema oskrbe s pitno vodo so:

 • ponekod neustrezna kvaliteta pitne vode,
 • ponekod neustrezna količina pitne vode, zlasti v sušnih obdobjih,
 • neurejena zaščita vodnih virov,
 • starost – dotrajanost obstoječega vodovodnega omrežja in posledično velike (prevelike) vodne izgube,
 • ponekod slabe hidravlične razmere ter
 • neurejena upravljavska struktura.

Investicija se bo izvajala na območju osmih sodelujočih občin, vključenih v projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, in sicer na območju:

 • Občine Apače,
 • Občine Gornja Radgona,
 • Občine Križevci,
 • Občine Ljutomer,
 • Občine Radenci,
 • Občine Razkrižje,
 • Občine Sveti Jurij ob Ščavnici ter
 • Občine Veržej.

V sklopu projekta se bo izvedlo dela na:

 • objektih za obdelavo vode – vodnih virih,
 • transportnih vodovodih ter
 • primarnih in sekundarnih vodovodih s pripadajočimi objekti.

Prav tako se v sklopu obravnavanega projekta zgradijo objekti odvajanja in čiščenja odpadne vode na lokacijah vodnih virov kot zaščita le teh (na območju vodnih virov Podgrad – Segovci in Mota).

Investicija bo izpolnila naslednje primarne cilje:

 1. izboljšanje kvalitete pitne vode  26.696 prebivalcem občin vključenih v projekt, ki so vključeni v javni vodovodni sistem;
 2. izvedba novih priključkov pitne vode 10.388 prebivalcem;
 3. izvedba novi priključkov na kanalizacijski sistem 1.056 prebivalcem.

Investicija bo izpolnila naslednje sekundarne cilje:

 • Centraliziranje in s tem lažja kontrola vodnih virov in posledično učinkovitejše zagotavljanje mikrobiološke in kemijske ustreznosti pitne vode;
 • zaščita vodnih virov zaradi zmanjšane obremenitve vodnih teles z odpadno vodo;
 • Izboljšanje hidravličnih razmer na obstoječem sistemu;
 • Izboljšanje tlačnih pogojev;
 • Izboljšanje požarne varnosti;
 • Izvedba projektov, opredeljenih v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 – 2013 in Operativnem programu oskrbe s pitno vodo.

Investicija bo imela tudi več posrednih učinkov:

 • Zaradi zagotovljene nemotene oskrbe s kvalitetno pitno vodo bo območje postalo bolj atraktivno tako za poselitev kot tudi za razvoj turističnih zmogljivosti, predvsem v obliki turističnih kmetij. Zaradi neperspektivnosti se namreč predvsem mladi odseljujejo v večja mesta. Z razvojem kmečkega turizma in aktivnega dopusta bodo tudi mladi ostajali na domačijah, kar je koristno tudi za razvoj območja.
 • Dolgoročni razvoj področja, saj je nemotena oskrba s kakovostno pitno vodo ena izmed osnovnih potreb za človeka vredno življenje.

Z implementacijo projekta se tako sledi naslednjim operativnim ciljem:

 • zagotovitev varne in dolgoročne oskrbe s pitno vodo na območju porečja Ščavnice in notranje Mure,
 • zagotovitev pomembnih vodnih virov, ki bodo stebri oskrbe s pitno vodo (Podgrad, Segovci, Lukavci in Mota),
 • naslonitev oskrbe s pitno vodo na manjše število večjih ključnih zajetij – vodnih virov,
 • vzpostavite ustrezne kakovosti vode,
 • opustitev vodnih zajetij na območjih, namenjenih za pretežno kmetijsko dejavnost,
 • ustrezna zaščita obstoječih in novih vodnih virov s sanacijo vodovarstvenega območja, ki vključuje tudi ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
 • odprava pomanjkanja pitne vode v sušnih obdobjih,
 • zagotovitev urejenih javnih vodovodnih sistemov,
 • vzpostaviti ustrezno organizacijo upravljanja javnih vodovodnih sistemov, ki bo ustrezala sodobnim standardom in zahtevam.

V sklopu izvedbe projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C« bo izvedena tudi kanalizacija kot zaščita vodnih virov in sicer v občinah Apače in Ljutomer. Tudi ta del zasleduje cilje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 tako, da prispeva k realizaciji ključnih ciljev, določenih za prioritetno os na področju oskrbe s pitno vodo, in sicer:

 • zmanjšanje onesnaževanja voda in tal;
 • zmanjšanje izpostavljenosti prebivalcev oporečni potni vodi ter izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode,
 • izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.

Investicija bo dosegala naslednje socialno-ekonomske cilje:

 • izboljšana kontinuiteta dobave pitne vode,
 • zaščita vodnih virov zaradi zmanjšane obremenitve vodnih teles z odpadno vodo,
 • zanesljiva oskrba prebivalstva s kvalitetno pitno vodo,
 • izboljšanje zdravja, življenjskega standarda in kvalitete življenja zaradi kontinuiranega zagotavljanja neoporečne pitne vode,
 • zaradi zagotovljene nemotene oskrbe s kvalitetno pitno vodo bo območje postalo bolj atraktivno tako za poselitev kot tudi za razvoj turističnih zmogljivosti, predvsem v obliki turističnih kmetij. Zaradi neperspektivnosti se namreč predvsem mladi odseljujejo v večja mesta. Z razvojem kmečkega turizma in aktivnega dopusta bodo tudi mladi ostajali na domačijah, kar je koristno tudi za razvoj območja.
 • dolgoročni razvoj področja, saj je nemotena oskrba s kakovostno pitno vodo ena izmed osnovnih potreb za človeka vredno življenje.

Stanje pred vzpostavitvijo nove infrastrukture v sodelujočih občinah, vključenih v projekt:

Občina Apače

Prebivalci občine se s pitno vodo oskrbujejo iz dveh javnih vodovodnih sistemov in lokalnih zajetij.

V naseljih Novi vrh, Vratja vas in Vratji vrh je izvedenih 42 priključkov na javni vodovod  Maribor.

Javni vodovodni sistem Apače zajema naslednje objekte za oskrbo s pitno vodo: črpališče Segovci, prečrpališče Lešane ter vodohran Lešane. Vodni vir, ki oskrbuje javno vodovodno omrežje Apače in ga upravlja JP Prlekija d.o.o., je vodni vir Segovci.

S pitno vodo iz javnega vodovoda  Apače se oskrbujejo naselja: Apače, delno Črnci, Lešane, Lutverci, Nasova, Plitvica, Segovci in delno Žepovci.

Dolžina javnega vodovodnega sistema znaša 11.490 m, vodohrane v skupni kapaciteti 360 m3 in vodni vir Segovci, kapacitete 60 l/s.

Zraven  javnega vodovodnega sistema je oskrba zagotovljena tudi iz zasebnega vodovodnega sistema Podgorje. Tekoča kontrola pitne vode se izvaja s strani ZZV MS.

Občina Gornja Radgona

Prebivalci občine se z vodo oskrbujejo iz dveh javnih vodovodnih sistemov in lokalnih zajetij.

Glavna vira za oskrbo s pitno vodo v občinah Gornja Radgona in Radenci sta  Segovci  in  Podgrad.  Črpališče  Podgrad  ima  kapaciteto 30 – 40  l/s,  črpališče Segovci  pa  kapaciteto 60 - 70  l/s. Obe črpališči  sta  locirani  na   robu  apaškega  polja, tik ob  reki  Muri  (meja z Avstrijo).

Z javnim vodovodnim sistemom upravlja Komunala Radgona d.o.o.. V javno oskrbo s pitno vodo je vključenih 6.500 prebivalcev.

Zraven   navedenih  so  v  uporabi  še  štirje zasebni vodovodi (Stavešinci, Očeslavci, Spodnji Ivanjci in Gornji Ivanjci).

Preostali prebivalci se oskrbujejo iz lastnih vodnjakov.

Na sistemu so 4 vodohrani s skupno kapaciteto 453 m3. Dolžina javnega vodovodnega sistema znaša 173.000 m.

Občina Križevci

Prebivalci občine se oskrbujejo z vodo iz javnega vodovoda Ljutomer – Lukavci ter javnih vodovodov  Bučečovci in  Vučja vas. Javni vodovod Ljutomer – Lukavci oskrbuje prebivalce Občine Križevci v naseljih Lukavci, Grabe, Ključarovci, Boreci, Križevci, Iljaševci, Dobrava, Stara Nova vas, Logarovci, Kokoriči, Berkovski Prelogi, Berkovci, Precetinci in Gajševci. Pitna voda se zajema na vodnem viru Lukavci.

Javni vodovod  Vučja vas oskrbuje prebivalce v naselju Vučja vas in Zasadi.

Javni vodovod  Bučečovci oskrbuje prebivalce naselja Bučečovci.

Upravljavec javnega vodovoda  Ljutomer – Lukavci je JP Prlekija d.o.o., javnega vodovoda Bučečovci in javnega vodovoda Vučja vas pa Občina Križevci.

Skupna dolžina javnega vodovoda znaša 77.620 m, kapaciteta vodohranov pa 46 m3.

Občina Ljutomer

Prebivalci občine se oskrbujejo s pitno vodo iz dveh javnih vodovodnih sistemov in sicer iz javnega vodovodnega  sistema Ljutomer – Lukavci - Mota in iz javnega vodovodnega omrežja Ormož.

Prvi je v upravljanju JP Prlekija, drugi pa v upravljanju Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. (po izgradnji projekta  se bo večina prebivalcev občine oskrbovala s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema v upravljanju JP Prlekija).

Glavna vodna vira za javni vodovod Ljutomer sta Mota  in Lukavci.

Javni vodovodni sistem Ljutomer - Lukavci oskrbuje prebivalce občin Ljutomer, Križevci, Veržej in Sveti Jurij ob Ščavnici. Naselja, ki jih oskrbuje v občini Ljutomer so: Ljutomer, Spodnji Kamenščak, Podgradje Stročja vas, Pristava, Cezanjevci, Noršinci, Babinci, Šalinci, Grlava, Krištanci, Branoslavci, Radoslavci, Vogričevci, Stara cesta, Slamnjak, Vidanovci in Zgornji Kamenščak.

Občina Ljutomer upravlja z javnimi vodovodi:  Mala Nedelja, Godemarci I,  Moravci v Slovenskih goricah I in Moravci v Slovenskih goricah II.

Skupna dolžina javnega vodovoda znaša 192.570 m, kapaciteta vodohranov pa 200 m3 (4x50m3).

Občina Radenci

Javni vodovod v občini  se oskrbuje iz vodnih virov Podgrad in Segovci.

Oskrba s pitno vodo prebivalcev občine se izvaja preko javnega vodovodnega sistema in preko zasebnih vodovodnih sistemov.

Evidentiranih je šest vaških vodovodov in sicer: Hrastje Mota, Hrašenski vrh, Murski vrh, Rački vrh, Turjanski vrh ter Murščak. Vsi omenjeni vodovodi so upravljani preko vaških skupnosti oziroma preko pooblaščencev, ki upravljajo vodovode v skladu z zakonodajo.

Upravljavec sekundarnega vodovodnega sistema SIM Radenci d.o.o. zagotavlja nadzor zdravstvene ustreznosti pitne vode v sekundarnem omrežju.

Skupna dolžina javnega vodovoda znaša 132.670 m, kapaciteta vodohranov pa 100 m3.

Občina Razkrižje

Prebivalci občine  se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema Ljutomer – Mota. Javni vodovodni sistem Ljutomer - Mota oskrbuje prebivalce naselij Razkrižje, Gibina, Veščica, Šprinc, Kopriva in Globoka.

Skupna dolžina javnega vodovoda znaša 25.680 m, kapaciteta vodohranov pa 100 m3.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Prebivalci se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema Ljutomer – Lukavci, in sicer naselja Bolehnečici, Žihlava, Slaptinci in Selišči,  Sveti Jurij ob Ščavnici,  Biserjane, Blaguš, Brezje, Čakova, Jamna, Dragotinci – spodnji del naselja, Grabonoš - spodnji del naselja, Kraljevci - del, Kutinci, Sovjak, Stara gora,  Videm, Terbegovci, Žihlava in Ženik ter iz javnih vodovodnih sistemov  Ptuj in Gornja Radgona.

Ostali prebivalci se s pitno vodo oskrbujejo iz zasebnih vodovodnih sistemov ali vodnjakov.

Vodni viri, ki oskrbujejo prebivalce priključene na javno vodovodno omrežje in so v upravljanju JP Prlekija d.o.o. so Lukavci, Žihlava in Terbegovci ter manjši del, vezan na javna vodovoda  Ptuj in Gornja Radgona.

V letu 2011 je pričel z obratovanjem javni vodovodni sistem Sveti Jurij ob Ščavnici, ki se oskrbuje  iz črpališč Terbegovci in Žihlava. V skladu z vodnim dovoljenjem je dovoljen odvzem vode iz črpališča Terbegovci v količini največ 4,4 l/s, iz črpališča Žihlava pa v količini največ 5,5 l/s.

Skupna dolžina javnega vodovoda znaša 31.420 m, kapaciteta vodohranov pa 400 m3.

Občina Veržej

Naselji Banovci in Veržej se oskrbujeta s pitno vodo iz javnega vodovoda Ljutomer - Lukavci.

Naselje Bunčani se s pitno vodo oskrbuje iz javnega vodovoda Bunčani, ki je v upravljanju Občine Veržej.

Pitna voda se zajema na vodnem viru Lukavci.

Za vodovod Bunčani se voda zajema na vodnem viru pitne vode Bunčani.

Skupna dolžina javnega vodovoda znaša 14.410 m.

 

Investicija v projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C« bo povezala  obstoječe vodovodne sisteme, pri čemer bodo ukinjeni manjši vodni viri.

V okviru projekta bodo urejeni:

 • vodni viri Podgrad – Segovci, Lukavci in Mota,
 • zgrajeni transportni vodovodi s pripadajočimi objekti v skupni dolžini 57.955 m ter
 • zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi s pripadajočimi objekti v skupni dolžini 114.888 m.

V okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« bodo izvedene tudi investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Apače in Ljutomer s ciljem zgraditve ustrezne infrastrukture  odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda s ciljem zmanjšanja vplivov na okolje. Z ureditvijo kanalizacije na obravnavanih območjih bo tveganje za mikrobiološko onesnaženje vodnih virov Podgrad - Segovci in Mota zmanjšano na minimum.
 

Financiranje projekta:
Predvidena skupna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C znaša 49.375.566 evrov. Projekt sofinanciramo iz štirih virov: Kohezijski sklad Evropske unije, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Vodni sklad in občine Sistema C. Iz Kohezijskega sklada je za sofinanciranje namenjenih 31.063.133,56 evrov, s strani Ministrstva za okolje in prostor 5.658.200,04 evrov, iz Vodnega sklada 1.982.682,40 evrov, s proračunov sodelujočih občin pa 9.671.550 evrov.

Dela na projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C so se začela izvajati avgusta 2013, projekt pa bo zaključen konec leta 2015.

Kontakt:
Žmag. Olga Karba
županja Občine Ljutomer in koordinatorica projekta
Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40
e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...